Samodzielny księgowy (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Samodzielny księgowy (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Samodzielny księgowy (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Stosunek pracy. Rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, postępowanie sądowe a roszczenia ze stosunku pracy.
 2. Dokumentacja osobowa pracowników.
 3. Zagadnienia prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych.
 4. Obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionych. Naliczenie i dokumentowanie wynagrodzeń. Czas pracy , urlopy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem – problematyka zasiłków ZUS ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
 5. Delegowanie pracowników – sporządzanie dokumentacji, ujęcie składkowe i podatkowe podróży służbowej, ryczałtów i ekwiwalentów.
 6. Wprowadzenie do rachunkowości – pojęcia i terminologia. Podstawy prawne rachunkowości – ustawy, dyrektywy, MSR, KSR. Zasady rachunkowości i etyka zawodowa. Zagadnienia organizacji rachunkowości w tym polityka rachunkowości w firmie. Ochrona danych i odpowiedzialność za księgi rachunkowe.
 7. Polityka rachunkowości jednostki. Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych – karta podatkowa, ryczałt, kpir, pełna księgowość. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowody księgowe. Konto księgowe i jego funkcjonowanie.
 8. Charakterystyka aktywów i pasywów. Podstawowe operacje gospodarcze i ich udokumentowanie. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych i wynikowych. Aktywa trwałe i obrotowe. Kapitały i fundusze własne. Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw.
 9. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, publiczno-prawne – ZUS, US, pozostałe rozrachunki. Wynagrodzenia i inne rozrachunki z pracownikami. Prawo pracy. Podatki dochodowe.
 10. Ewidencja środków pieniężnych i inwestycji długo i krótkoterminowych. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne – inwestycje długoterminowe. Środki trwałe, klasyfikacja, ewidencja, umorzenie, amortyzacja. Ewidencja obrotu materiałami i towarami. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów.
 11. Ewidencja kosztów z działalności operacyjnej i finansowej. Ewidencja przychodów z działalności operacyjnej i finansowej. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej. Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne. Ewidencja obrotu krajowego –zapasy, rozchody, inwentaryzacja.
 12. Zasady ustalania wyniku finansowego. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat. Ewidencja wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe w tym pojęcie i zakres skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Audyt i badanie sprawozdania finansowego – podstawowe informacje.
 13. Podatki w rachunkowości – Podstawowe pojęcia związane z systemem podatkowym. Pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. PIT, CIT VAT, inne podatki i opłaty.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 15 grudnia 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 85 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.