Samodzielny księgowy

ZAPRASZAMY NA KURS „Samodzielny księgowy”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Samodzielny księgowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – XII edycja

w okresie 04.06.2024 r. do 04.08.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Stosunek pracy. Rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, postępowanie sądowe a roszczenia ze stosunku pracy.
 2. Dokumentacja osobowa pracowników.
 3. Zagadnienia prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych.
 4. Obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionych. Naliczenie i dokumentowanie wynagrodzeń. Czas pracy , urlopy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem – problematyka zasiłków ZUS ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
 5. Delegowanie pracowników – sporządzanie dokumentacji, ujęcie składkowe i podatkowe podróży służbowej, ryczałtów i ekwiwalentów.
 6. Wprowadzenie do rachunkowości – pojęcia i terminologia. Podstawy prawne rachunkowości – ustawy, dyrektywy, MSR, KSR. Zasady rachunkowości i etyka zawodowa. Zagadnienia organizacji rachunkowości w tym polityka rachunkowości w firmie. Ochrona danych i odpowiedzialność za księgi rachunkowe.
 7. Polityka rachunkowości jednostki. Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych – karta podatkowa, ryczałt, kpir, pełna księgowość. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowody księgowe. Konto księgowe i jego funkcjonowanie.
 8. Charakterystyka aktywów i pasywów. Podstawowe operacje gospodarcze i ich udokumentowanie. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych i wynikowych. Aktywa trwałe i obrotowe. Kapitały i fundusze własne. Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw.
 9. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, publiczno-prawne – ZUS, US, pozostałe rozrachunki. Wynagrodzenia i inne rozrachunki z pracownikami. Prawo pracy. Podatki dochodowe.
 10. Ewidencja środków pieniężnych i inwestycji długo i krótkoterminowych. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne – inwestycje długoterminowe. Środki trwałe, klasyfikacja, ewidencja, umorzenie, amortyzacja. Ewidencja obrotu materiałami i towarami. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów.
 11. Ewidencja kosztów z działalności operacyjnej i finansowej. Ewidencja przychodów z działalności operacyjnej i finansowej. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej. Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne. Ewidencja obrotu krajowego –zapasy, rozchody, inwentaryzacja.
 12. Zasady ustalania wyniku finansowego. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat. Ewidencja wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe w tym pojęcie i zakres skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Audyt i badanie sprawozdania finansowego – podstawowe informacje.
 13. Podatki w rachunkowości – Podstawowe pojęcia związane z systemem podatkowym. Pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. PIT, CIT VAT, inne podatki i opłaty.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 85 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.