Specjalista do spraw zamówień publicznych (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista do spraw zamówień publicznych (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista do spraw zamówień publicznych (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Zamówienia publiczne – wstęp do przedmiotu.
 2. Elektronizacja zamówień publicznych.
 3. Podział zamówień publicznych na klasyczne i sektorowe. Przepisy prawa, akty wykonawcze stosowane w procedurach dotyczących zamówień publicznych, w tym wyłączenia spod działania ustawy.
 4. Tryby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Priorytet stosowania podstawowych trybów.
 5. Różnice w sposobie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych zależnie od podmiotu zamawiającego, przedmiotu zamówienia i okoliczności.
 6. Komisja przetargowa, procedury i cele, fakultatywność i obligatoryjność powołania, regulamin – istotne zapisy. Wyłączenia z postępowania powołanych członków komisji – okoliczności.
 7. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych. Naczelność zasad lex specialis, tj. szczególnych, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady wynikające z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ustawy o finansach publicznych. Reguły lex generalis (ogólne) wynikające z Kodeksu cywilnego.
 8. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 9. Dokumentowanie postępowania. Protokoły postępowania w zależności od trybu postępowania.
 10. Czynności kancelaryjne ułatwiające „dekretowanie” wydatków, a w następstwie sprawozdawczość. Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych – ich specyfika wynikająca z różnych progów wartości udzielonych zamówień – dylematy.
 11. Odpowiedzialność Zamawiającego i osób wykonujących czynności w postępowaniu – audyty i kontrole, obrona, czyn popełniony nieumyślnie, ciężar dowodzenia.
 12. Dofinansowanie ze środków unijnych. Relacje Dysponent – Beneficjent. Podstawy wydatkowania środków unijnych. Korekty.
 13. Zmiany w zamówieniach publicznych – omówienie.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.