Specjalista do spraw zamówień publicznych

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista do spraw zamówień publicznych”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista do spraw zamówień publicznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – XXV edycja

w okresie 04.06.2024 r. do 04.08.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Zamówienia publiczne – wstęp do przedmiotu.
 2. Elektronizacja zamówień publicznych.
 3. Podział zamówień publicznych na klasyczne i sektorowe. Przepisy prawa, akty wykonawcze stosowane w procedurach dotyczących zamówień publicznych, w tym wyłączenia spod działania ustawy.
 4. Tryby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Priorytet stosowania podstawowych trybów.
 5. Różnice w sposobie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych zależnie od podmiotu zamawiającego, przedmiotu zamówienia i okoliczności.
 6. Komisja przetargowa, procedury i cele, fakultatywność i obligatoryjność powołania, regulamin – istotne zapisy. Wyłączenia z postępowania powołanych członków komisji – okoliczności.
 7. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych. Naczelność zasad lex specialis, tj. szczególnych, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady wynikające z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ustawy o finansach publicznych. Reguły lex generalis (ogólne) wynikające z Kodeksu cywilnego.
 8. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 9. Dokumentowanie postępowania. Protokoły postępowania w zależności od trybu postępowania.
 10. Czynności kancelaryjne ułatwiające „dekretowanie” wydatków, a w następstwie sprawozdawczość. Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych – ich specyfika wynikająca z różnych progów wartości udzielonych zamówień – dylematy.
 11. Odpowiedzialność Zamawiającego i osób wykonujących czynności w postępowaniu – audyty i kontrole, obrona, czyn popełniony nieumyślnie, ciężar dowodzenia.
 12. Dofinansowanie ze środków unijnych. Relacje Dysponent – Beneficjent. Podstawy wydatkowania środków unijnych. Korekty.
 13. Zmiany w zamówieniach publicznych – omówienie.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

 


Specjalista do spraw zamówień publicznych –
kim jest?

Specjalista do spraw zamówień publicznych to profesjonalista, który na co dzień zajmuje się organizacją/przeprowadzaniem procedur przetargowych na zlecenie organów administracji publicznej. Odpowiada on za wykonanie procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także – jeśli takie istnieją – wewnętrznymi procedurami zamawiającego.

Specjalista do spraw zamówień publicznych powinien wykazywać się bardzo dobrą znajomością prawa w zakresie zamówień publicznych. Nie bez znaczenia są również kompetencje miękkie (w tym np. w zakresie negocjacji).

Jednym ze sposobów na to, by przygotować się do pracy w tej dziedzinie, jest kurs na specjalistę ds. zamówień publicznych.

Praktyczny kurs na specjalistę do spraw zamówień publicznych

Kurs, który przygotowuje do pracy jako specjalista do spraw zamówień publicznych, zostanie zrealizowany w trybie e-learningowym. Jest to wygodne rozwiązanie np. dla osób, które mają również inne obowiązki zawodowe.

W ramach kursu e-learningowego materiały szkoleniowe są umieszczone na stronie internetowej kursu i dostępne za pośrednictwem platformy edukacyjnej Moodle. Aby zaliczyć kurs z wynikiem pozytywnym, należy ukończyć quizy – również one są organizowane w formie online.

Po zalogowaniu się na stronie internetowej kursu uczestnik będzie mógł zapoznać się z treściami edukacyjnymi dla poszczególnych przedmiotów wchodzących w zakres zajęć.

Ukończenie szkolenia e-learningowego jest zwieńczone otrzymaniem przez absolwenta zaświadczenia o ukończeniu kursu. Dokument ten jest przygotowany i wydany w sposób zgodny z przepisami § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Jeśli chodzi o opłaty, ukończenie kursu jest możliwe po wniesieniu opłaty w wysokości 395 zł. Jest to kwota netto, do której dolicza się 23% z tytułu podatku VAT (podatek ten nie jest doliczany w sytuacji, gdy minimum 70 proc. finansowania pochodzi ze środków publicznych).

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938. Opłata powinna zostać wniesiona wraz ze składaniem zgłoszenia o udział w kursie.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku samych zajęć, także wniosek o uczestnictwo w nich należy wnieść online:

 • w przypadku zgłoszeń instytucjonalnych lub finansowanych w ramach środków publicznych formularz zgłoszeniowy trzeba podpisać, dopiero potem przesłać na następujący adres mailowy: dokumenty@spe.edu.pl,
 • w ramach zgłoszenia indywidualnego wysyłka również odbywa się w formie elektronicznej, ale nie jest koniecznych podpis.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.