Specjalista do spraw zarządzania kryzysowego

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista do spraw zarządzania kryzysowego”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista do spraw zarządzania kryzysowego

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego w Polsce:
  • podstawy prawne zarządzania kryzysowe w Polsce;
  • historia zarządzania kryzysowego w Polsce;
  • zarządzanie kryzysowe na wszystkich szczeblach administracji – obowiązki jednostek, zespoły zarządzania kryzysowego i centra zarządzania kryzysowego.
 2. Plan zarządzania kryzysowego – zasady, budowa i wykonawcy:
  • fazy zarządzania kryzysowego;
  • plan zarządzania kryzysowego – konstrukcja;
  • ochrona infrastruktury krytycznej w kontekście planów zarządzania kryzysowego;
  • podmioty uczestniczące w zarządzaniu kryzysowym – straże, służby i inspekcje.
 3. Praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego oraz zagrożenia i klęski żywiołowe:
  • zarządzanie kryzysowe w praktyce – przykłady sytuacji kryzysowych i omówienie studium przypadku sytuacji kryzysowej;
  • charakterystyka nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych;
  • organizacja działań podczas wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
 4. Zagrożenia pandemiczne:
  • charakterystyka pandemii i prawne aspekty walki z chorobami zakaźnymi;
  • koordynacja działań w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej oraz role podmiotów uczestniczących w tych działań;
  • charakterystyka popularnych chorób zakaźnych;
  • bioterroryzm – charakterystyka i sposoby przeciwdziałania;
  • przegląd zagrożeń związanych z bojowym wykorzystaniem środków biologicznych.
 5. Bezpieczeństwo obywateli:
  • obrona cywilna w Polsce – podstawy prawne;
  • organizacja obrony cywilnej na różnych szczeblach administracji publicznej;
  • rodzaje stopni alarmowych;
  • stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny;
  • ćwiczenia i symulacje;
  • zasady ewakuacji ludności.

 

Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.