Specjalista ds. księgowości (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. księgowości (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. księgowości (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Rachunkowość finansowa – wprowadzenie (zagadnienia organizacji rachunkowości – polityka rachunkowości, etyka zawodowa).
 2. Aktywa – ewidencja (aktywa trwałe i obrotowe, metody amortyzacji, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, należności długo i krótkoterminowe, inwestycje długo i krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe).
 3. Rozrachunki – ewidencja (pojęcie i klasyfikacja rozrachunków, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, rozrachunki z pracownikami, rozrachunki publiczno-prawne, pozostałe rozrachunki).
 4. Materiały i towary (pojęcie materiałów i ich wycena, ewidencja i rozliczenie zakupu materiałów, dokumentacja i ewidencja rozchodu materiałów, ewidencja zakupu i sprzedaży towarów).
 5. Pasywa – ewidencja (kapitały własne i ich klasyfikacja, zobowiązania krótko i długoterminowe i rezerwy na zobowiązania).
 6. Przychody i koszty (istota i klasyfikacja kosztów, zasady rachunku kosztów, układ rodzajowy kosztów, rozliczenia międzyokresowe kosztów, ewidencja przychodów i kosztów, przychody ze sprzedaży i pozostałe przychody).
 7. Wynik finansowy i sprawozdawczość (pojęcie, kształtowanie i ustalanie wyniku finansowego, ewidencja i rozliczenie wyniku finansowego, pojęcie i cel sprawozdawczości, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, pozostałe sprawozdania, badanie sprawozdania finansowego).
 8. Prawo podatkowe (podatek od towarów i usług, podatki dochodowe (PIT, CIT), podatki i opłaty).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.