Specjalista ds. obronnych w urzędzie administracji samorządowej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. obronnych w urzędzie administracji samorządowej (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. obronnych w urzędzie administracji samorządowej (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Geopolityczne uwarunkowania kwestii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Strategiczne wyzwania.
 2. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie państwa w razie zagrożenia konfliktem zbrojnym i w czasie wojny.
 3. Realizacja zadań państwa – gospodarza (HNS) przez administrację publiczną.
 4. Świadczenia osobiste, rzeczowe i szczególne na rzecz obrony.
 5. Militaryzacja jako forma realizacji zadań obronnych. Charakterystyka Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (siły lądowe, morskie, powietrzne).
 6. Planowanie obronne na szczeblu województwa, powiatu i gminy. Opracowywanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPPO).
 7. Zasady sporządzania planu akcji kurierskiej na szczeblu gminy, powiatu.
 8. Organizacja oraz zasady przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. Zasady organizacji zastępczych miejsc szpitalnych.
 9. Zasady opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy, powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny.
 10. Gotowość obronna i jej podwyższanie. Organizacja stanowiska kierowania Wójta Gminy (Burmistrza, Prezydenta Miasta), Starosty, Wojewody. Organizacja Stałych Dyżurów na szczeblu gminy, powiatu, województwa.
 11. Realizacja zadań obronnych oraz charakterystyka sił zbrojnych w wybranych państwach.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.