Specjalista ds. ochrony środowiska (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. ochrony środowiska (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. ochrony środowiska (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Prawo ochrony środowiska w praktyce, w tym prawo wspólnotowe oraz ustawy powiązane z Prawem Ochrony Środowiska.
 2. Rola, miejsce i odpowiedzialność specjalisty ds. ochrony środowiska w organizacji.
 3. Planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu.
 4. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska.
 5. System zarządzania środowiskiem w organizacji.
 6. Podstawy ochrony środowiska w ujęciu ekologicznym.
 7. Gospodarka wodno-ściekowa.
 8. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
 9. Audyt systemu zarządzania środowiskiem.
 10. Zagrożenia pedosfery i rekultywacja terenów zdegradowanych.
 11. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, inwestycje szkodliwe dla środowiska.
 12. System zarządzania jakością w ochronie środowiska, zasady certyfikacji.
 13. Praktyczne aspekty wdrażania nowych uregulowań dot. utrzymania czystości i porządku w gminach.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 sierpnia 2015 r.:
Informacja dotycząca ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi zmieniającej, a następnie uchylającej, dyrektywę Rady 96/82/WE, dyrektywą Seveso III, przez wprowadzenie zmian i uzupełnień do krajowych aktów prawnych. Dyrektywa ta reguluje kwestie zapobiegania poważnym awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Termin transpozycji dyrektywy upłynął 31 maja 2015 r. a związany był z końcem okresu obowiązywania starego systemu klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych (od 1 czerwca 2015 r. obowiązuje wyłącznie system klasyfikacji wprowadzony w UE rozporządzeniem CLP i wdrażającym przyjęty przez ONZ Globalny Zharmonizowany System klasyfikacji oznakowania substancji i mieszanin.

Dostosowanie regulacji krajowych do postanowień dyrektywy Seveso III nastąpi przez:
1) zmiany ustaw:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)- wprowadza się, jak poinformował wiceminister OŚ, J. Ostapiuk- 31 zmian ,
b) ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.).
Wszystkie te zmiany omówione są bardzo szczegółowo w Uzasadnieniu do ustawy.
2) wydanie szeregu nowych rozporządzeń zastępujących dotychczasowe (omówione są one również w Uzasadnieniu do ustawy).Przepisy omawianej ustawy mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska przez wdrożenie odpowiednich systemów i procedur służących zarządzaniu i kontroli zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi.
Proponowane zmiany spowodują zmianę takich kwestii, jak, m.in., wykaz substancji, których składowanie na terenie zakładów stwarza zagrożenie wystąpienia poważnej awarii (w wyniku dostosowania do nowego systemu klasyfikacji substancji i mieszanin), a także uszczegółowią przepisy dotyczące dostępu społeczeństwa do informacji o poziomie bezpieczeństwa w zakładach oraz wzmocnią wymogi dotyczące kontroli zakładów objętych omawianymi przepisami. Wprowadzony zostanie także obowiązek wdrożenia przez wszystkie zakłady których dotyczą omawiane regulacje, systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego ochronę ludzi i środowiska.
Przyjęcie proponowanych zmian powinno wpłynąć na redukcję liczby awarii w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii (tj. w zakładach o dużym oraz o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii).
Ze względu na zmiany treści przepisów upoważniających, z dniem wejścia w życie ustawy akty wykonawcze utracą swoją moc. W związku z tym, w celu zapewnienia ciągłości obowiązywania przepisów, niezbędne jest zachowanie czasowo w mocy określonych przepisów wykonawczych , o czym stanowi art. 7 ustawy.
Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/18/WE do dnia 30.09.2019 r. państwa członkowskie przekażą KE raport dotyczący wdrożenia przepisów nowej dyrektywy. Zakres danych (mierników), jakie zostaną ujęte w raporcie obejmuje informacje o liczbie zakładów, liczbie opracowanych raportów o bezpieczeństwie, planów operacyjno-ratowniczych i aktualizacji tych dokumentów, zakresie informacji udostępnianych publicznie, przeprowadzonych kontrolach oraz o nałożonych sankcjach.
źródło: www.prezydent.pl