Specjalista ds. rachunkowości (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. rachunkowości (bez limitu czasowego*)

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. rachunkowości (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:

Poziom podstawowy:

 1. Wprowadzenie do rachunkowości – pojęcia i terminologia.
 2. Zasady rachunkowości i etyka zawodowa.
 3. Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych – karta podatkowa, ryczałt, książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość.
 4. Podstawy prawne rachunkowości – ustawy, dyrektywy, MSR, KSR.
 5. Polityka rachunkowości jednostki.
 6. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowody księgowe.
 7. Charakterystyka aktywów i pasywów.
 8. Konto księgowe i jego funkcjonowanie.
 9. Podstawowe operacje gospodarcze i ich udokumentowanie.
 10. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych i wynikowych.
 11. Ewidencja kosztów z działalności operacyjnej i finansowej.
 12. Ewidencja przychodów z działalności operacyjnej i finansowej.
 13. Ewidencja obrotu towarowego – zapasy, rozchody, inwentaryzacja.
 14. Środki trwałe – klasyfikacja, ewidencja, umorzenie, amortyzacja.
 15. Zasady ustalania wyniku finansowego.
 16. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat.
 17. Podatki w rachunkowości – PIT, CIT, VAT.
 18. Wybrane zagadnienia związane z rozliczeniami publicznoprawnymi – ZUS, US.

Poziom zaawansowany:

 1. Etyka w rachunkowości.
 2. Zagadnienia organizacji rachunkowości w tym polityka rachunkowości w firmie.
 3. Ochrona danych i odpowiedzialność za księgi rachunkowe.
 4. Aktywa trwałe i obrotowe.
 5. Kapitały i fundusze własne.
 6. Rozrachunki z dostawcami o odbiorcami, publiczno-prawne.
 7. Wynagrodzenia i inne rozrachunki z pracownikami.
 8. Ewidencja środków pieniężnych i innych inwestycji krótkoterminowych.
 9. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne – inwestycje długoterminowe.
 10. Ewidencja obrotu materiałami i towarami.
 11. Zasady i rodzaje przeprowadzania inwentaryzacji.
 12. Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne.
 13. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów.
 14. Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw.
 15. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej.
 16. Ewidencja i ustalenie wyniku finansowego.
 17. Sprawozdanie finansowe w tym pojęcie i zakres skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 18. Pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 19. Podatki dochodowe.
 20. Prawo pracy.
 21. Prawo cywilne z elementami prawa finansowego.
 22. Audyt i badanie sprawozdania finansowego – podstawowe informacje.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 350 zł + 23% VAT za poziom podstawowy, poziom zaawansowany 350 zł + 23% VAT, poziom podstawowy + zaawansowany 561 zł + 23 % VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE POZIOM PODSTAWOWY

Przy zgłoszeniach do 15 grudnia 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE POZIOM ROZSZERZONY

Przy zgłoszeniach do 15 grudnia 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE POZIOM PODSTAWOWY + ROZSZERZONY

Przy zgłoszeniach do 15 grudnia 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 300 zł +VAT.

 

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy:
poziom podstawowy 45 godzin szkolenia stacjonarnego,
poziom zaawansowany 50 godzin szkolenia stacjonarnego,
poziom podstawowy i zaawansowany  60 godzin szkolenia stacjonarnego,

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.