Specjalista ds. rachunkowości XIII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. rachunkowości XIII edycja

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. rachunkowości XIII edycja

realizowanym w okresie od 18.10.2021 r. do 18.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu:

Poziom podstawowy:

 1. Wprowadzenie do rachunkowości – pojęcia i terminologia.
 2. Zasady rachunkowości i etyka zawodowa.
 3. Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych – karta podatkowa, ryczałt, książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość.
 4. Podstawy prawne rachunkowości – ustawy, dyrektywy, MSR, KSR.
 5. Polityka rachunkowości jednostki.
 6. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowody księgowe.
 7. Charakterystyka aktywów i pasywów.
 8. Konto księgowe i jego funkcjonowanie.
 9. Podstawowe operacje gospodarcze i ich udokumentowanie.
 10. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych i wynikowych.
 11. Ewidencja kosztów z działalności operacyjnej i finansowej.
 12. Ewidencja przychodów z działalności operacyjnej i finansowej.
 13. Ewidencja obrotu towarowego – zapasy, rozchody, inwentaryzacja.
 14. Środki trwałe – klasyfikacja, ewidencja, umorzenie, amortyzacja.
 15. Zasady ustalania wyniku finansowego.
 16. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat.
 17. Podatki w rachunkowości – PIT, CIT, VAT.
 18. Wybrane zagadnienia związane z rozliczeniami publicznoprawnymi – ZUS, US.

Poziom zaawansowany:

 1. Etyka w rachunkowości.
 2. Zagadnienia organizacji rachunkowości w tym polityka rachunkowości w firmie.
 3. Ochrona danych i odpowiedzialność za księgi rachunkowe.
 4. Aktywa trwałe i obrotowe.
 5. Kapitały i fundusze własne.
 6. Rozrachunki z dostawcami o odbiorcami, publiczno-prawne.
 7. Wynagrodzenia i inne rozrachunki z pracownikami.
 8. Ewidencja środków pieniężnych i innych inwestycji krótkoterminowych.
 9. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne – inwestycje długoterminowe.
 10. Ewidencja obrotu materiałami i towarami.
 11. Zasady i rodzaje przeprowadzania inwentaryzacji.
 12. Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne.
 13. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów.
 14. Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw.
 15. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej.
 16. Ewidencja i ustalenie wyniku finansowego.
 17. Sprawozdanie finansowe w tym pojęcie i zakres skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 18. Pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 19. Podatki dochodowe.
 20. Prawo pracy.
 21. Prawo cywilne z elementami prawa finansowego.
 22. Audyt i badanie sprawozdania finansowego – podstawowe informacje.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 350 zł + 23% VAT za poziom podstawowy, poziom zaawansowany 350 zł + 23% VAT, poziom podstawowy + zaawansowany 561 zł + 23 % VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE POZIOM PODSTAWOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE POZIOM ROZSZERZONY

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE POZIOM PODSTAWOWY + ROZSZERZONY

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy:
poziom podstawowy 45 godzin szkolenia stacjonarnego,
poziom zaawansowany 50 godzin szkolenia stacjonarnego,
poziom podstawowy i zaawansowany  60 godzin szkolenia stacjonarnego,

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.