Specjalista ds. zamówień publicznych – poziom zaawansowany (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. zamówień publicznych – poziom zaawansowany (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. zamówień publicznych – poziom zaawansowany (bez limitu czasowego*)

Program kursu:
 1. Zamówienia publiczne – wstęp do przedmiotu.
 2. Podział zamówień publicznych na klasyczne i sektorowe. Przepisy prawa, akty wykonawcze stosowane w procedurach dotyczących zamówień publicznych, w tym wyłączenia spod działania ustawy.
 3. Tryby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Priorytet stosowania podstawowych trybów.
 4. Różnice w sposobie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych zależnie od podmiotu zamawiającego, przedmiotu zamówienia i okoliczności.
 5. Komisja przetargowa, procedury i cele, fakultatywność i obligatoryjność powołania, regulamin – istotne zapisy. Wyłączenia z postępowania powołanych członków komisji – okoliczności.
 6. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych. Naczelność zasad lex specialis, tj. szczególnych, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady wynikające z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ustawy o finansach publicznych. Reguły lex generalis (ogólne) wynikające z Kodeksu cywilnego.
 7. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  1. Planowanie – obowiązkowe czy nie, konsekwencje.
  2. Możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego – przesłanki, procedura, konsekwencje – ryzyka wynikające z art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Przedmiot zamówienia:
   • dostawy,
   • usługi – priorytetowe i niepriorytetowe,
   • roboty budowlane – definicja roboty budowlanej i obiektu budowlanego wynikająca ze znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych (lex specialis), wykaz robót budowlanych, FIDIC – stosować czy nie?
  4. Opis przedmiotu zamówienia czy określenie, z czego wynika różnica pojęć, konsekwencje.
  5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
  6. Szacunek wartości – sumowanie zamówień publicznych – zgodne z prawem, a kiedy tego robić nie wolno – w celu ominięcia przepisów prawa. Konsekwencje.
  7. Warunki udziału w postępowaniu – zasada proporcjonalności.
   • podmiotowe – jak dowieść upadłości z zapisów wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
   • przedmiotowe.
  8. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
   • zaświadczenia, oświadczenia i poświadczenia – zasadnicze różnice,
   • dowody.
  9. Kryteria oceny ofert – kryterium cenowe i pozacenowe. Elementarne ryzyka.
 8. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  1. Ustalanie terminów – przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy.
  2. Publikowanie ogłoszeń – zmiany w rozporządzeniu.
  3. Zapytania Wykonawców, wnioski o wyjaśnienia.
  4. Publikowanie zmian, modyfikacji siwz, ogłoszeń o zmianach.
  5. Oferty – składanie, otwarcie, badanie i ocena, wezwania do uzupełnień.
  6. Wykonawcy, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy. Nacisk na wykonawstwo robót budowlanych.
  7. Zasoby osób trzecich – ograniczenia, ryzyka.
  8. Podatek VAT – nowelizacja ustawy Prawo o zamówień publicznych:
   • wykluczenie Wykonawców, w konsekwencji – odrzucenie oferty,
   • grupy kapitałowe.
  9. Konsekwencje niespełnienia przez wykonawców warunków przedmiotowych – odrzucenie ofert wykonawców.
  10. Błędy w obliczeniu ceny.
  11. Omyłki – powiadamiać Wykonawcę czy nie, oczekiwać odpowiedzi od Wykonawcy czy nie?
  12. Rażąco niska ceny oferty.
  13. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
   • wybór najkorzystniejszej oferty,
   • wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty,
   • unieważnienie postępowania,
   • zawiadomienie Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, teoria wysłania,
   • reakcje Wykonawców na rozstrzygnięcie postępowania – konsekwencje.
  14. Umowy z Wykonawcami zamówień publicznych:
   • zapisy umowy – jej dwustronność,
   • zmiany umów – kiedy aneks, kiedy nowa umowa,
   • ryzyka a zmiany w umowach na roboty budowlane,
   • kary za zwłokę czy opóźnienie, racjonalność zapisów,
   • możliwość żądania odszkodowania,
  15. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga do sądu.
 9. Dokumentowanie postępowania. Protokoły postępowania w zależności od trybu postępowania.
  1. Formatować formularz czy nie? – warunek przejrzystości i transparentności.
  2. Załączniki do protokołu – co je stanowi? (obligatoryjne, fakultatywne).
 10. Nieuprawnione żądania formalności – niecelowość, nieoszczędność i nieefektywność czyli niegospodarność :
  1. Załączanie do protokołu postępowania: protokołu z otwarcia ofert, list obecności , wydruków ze strony internetowej, dokumentów zamieszczonych w miejscu publicznie dostępnym.
  2. Załączanie alternatywnie – w celu asekuracji – oświadczenia Zamawiającego.
 11. Czynności kancelaryjne ułatwiające „dekretowanie” wydatków, a w następstwie sprawozdawczość. Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych – ich specyfika wynikająca z różnych progów wartości udzielonych zamówień – dylematy.
 12. Odpowiedzialność Zamawiającego i osób wykonujących czynności w postępowaniu – audyty i kontrole, obrona, czyn popełniony nieumyślnie, ciężar dowodzenia.
 13. Dofinansowanie ze środków unijnych. Relacje Dysponent – Beneficjent. Podstawy wydatkowania środków unijnych. Korekty.
 14. Przepisy znowelizowanej ustawy implikującej zasady dyrektyw.
 15. Jednolity Dokument Zamówienia.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 384 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 75 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!