Specjalista ds. zarządzania kryzysowego (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. zarządzania kryzysowego (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego (bez limitu czasowego*)

Program kursu:
 1. Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego.
 2. Stany nadzwyczajne, unormowania konstytucyjne i ustawowe, w tym klęski żywiołowe.
 3. Rodzaje nadzwyczajnych zagrożeń, właściwość rzeczowa i miejscowa organów państwowych i samorządowych.
 4. Poziomy zarządzania kryzysowego: wykonawczy, decyzyjny i strategiczny. Systemy zarządzania kryzysowego w państwach Unii Europejskiej oraz krajach członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO).
 5. Kompleksowe zarządzanie kryzysowe.
 6. System przeciwdziałania kryzysowego w Polsce.
 7. Organizacja programów kryzysowych, przepisy, procedury, teoretyczne i praktyczne aspekty problemu, stan faktyczny na przykładach wybranych jednostek administracyjnych.
 8. Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska. Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych w sytuacjach kryzysowych.
 9. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej właściwej do spraw zarządzania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie.
 10. Sposób tworzenia gminnego zespołu zarządzania oraz powiatowych i wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego.
 11. Siły i środki gminnego zespołu zarządzania, monitorowanie gotowości.
 12. Metodyka pracy gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zespołu zarządzania w czasie klęski żywiołowej. Planowanie i kierowanie akcją przez zespół zarządzania w sytuacji kryzysowej w przypadkach innych sytuacji nadzwyczajnych.
 13. Prowadzenie monitoringu gotowości, ćwiczenia symulacyjne, regulaminy, instrukcje.
 14. Zagrożenia pandemiczne, akty bioterroryzmu.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 70 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.