STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień! XXII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień! XXII edycja

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niosą uzależnienia.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!:

 1. „Uzależnieniom mówię nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca np. do używek. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych uzależnieniami. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Uzależnienia – jak się przed nimi bronić”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie dla uczniów i rodziców spotkania z lekarzem nt. niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z używek, z policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy oraz psychologiem/pedagogiem nt. uzależnienia od Internetu, telefonu, zakupów… Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przeprowadzenie w klasach prelekcji na temat: „Konsekwencji uzależnień wśród dzieci i młodzieży” – Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przygotowanie pracy plastycznej pt. „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. „Kiedy kończy się zabawa a zaczyna uzależnienie”? Przygotowanie pracy pisemnej przez uczniów nt. uzależnienia od Internetu. Ocena na podstawie sprawozdania i prac pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Nakręcenie krótkiego filmików nt. „Stop uzależnieniom”. Ocena na podstawie sprawozdania i filmu, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Przygotowanie plakatu „Stop spędzaniu wolnego czasu z telefonem”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie ogólnoszkolnego biegu/wyprawy rowerowej pod hasłem „Bieg ku zdrowiu”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych” który w okresie 17.06.2024 r. do 17.08.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 lipca 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie, samorządy uczniowskie i uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 listopada 2024 r.
 • Adres jury konkursu „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@stop-uzaleznieniom.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych XXII edycja

– kurs doskonalący

który odbędzie się w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Uzależnienie – co to? Kiedy się zaczyna? – wstęp do przedmiotu.
 2. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży od: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, Internetu, telefonu, zakupów…
 3. Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży.
 4. Psychopatologiczne konsekwencje uzależnień.
 5. Współpraca szkoły z Policją, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami terapii uzależnień itd.
 6. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych – dobre praktyki.
 7. Scenariusze zajęć dot. tematyki profilaktyki uzależnień.
 8. Jak być kompetentnym profilaktykiem w szkole.
 9. Tworzenie środowiska wolnego od uzależnień.
 10. Działania interwencyjne.
 11. Promocja zdrowia.
 12. Charakterystyka ucznia wolnego od uzależnień.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.