Surdopedagog – praca z dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi w szkole/placówce oświatowej

ZAPRASZAMY NA KURS „Surdopedagog – praca z dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi w szkole/placówce oświatowej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Surdopedagog – praca z dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi w szkole/placówce oświatowej

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – XV edycja

realizowanym w okresie 17.05.2024 r. do 17.07.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 26 kwietnia 2024 r.

Program kursu:
 1. Podstawy pedagogiki specjalnej.
 2. Surdopedagogika.
 3. Manualne sposoby usprawniania języka.
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu.
 5. Metodyka nauczania i wychowania uczniów słabosłyszących i niesłyszących.
 6. Zajęcia rewalidacyjne w terapii dzieci z wadą słuchu.
 7. Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością słuchu.
 8. Scenariusze zajęć. Propozycje stron internetowych i programów komputerowych wykorzystywanych w terapii dzieci słabosłyszących i niesłyszących.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Surdopedagogika to jeden z działów pedagogiki specjalnej. Ta specjalizacja zajmuje się nauczaniem i wychowywaniem osób z różnymi zaburzeniami słuchu: zarówno głuchymi, jak i niedosłyszącymi. W zakres nauki, jaką jest surdopedagogika, wchodzą także działania z osobami z kręgu najbliższych osób głuchych i niedosłyszących, a także osób z grupy ryzyka.

Kurs na surdopedagoga jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych pracą w tym zawodzie. Surdopedagog zajmuje się takimi działaniami jak: profilaktyka, diagnostyka i poradnictwo dla osób głuchych, niedosłyszących i osób, które mają z nimi bliski kontakt. Podczas kursu można będzie zgłębić metodykę pracy w tym środowisku, a także poznać język migowy oraz różnego typu ćwiczenia audiologiczne. Surdopedagog to specjalista, który ma unikatowe umiejętności wymagane przez wiele placówek.

Metodyka:
Do przeprowadzenia kursu zostanie wykorzystana platforma e-learningowa. Wszystkie materiały szkoleniowe uczestnicy kursu odnajdą na stronie internetowej, która znajduje się na platformie edukacyjnej Moodle. Kurs kończy się egzaminem podsumowującym w formie quizu dostępnego online. Każdy uczestnik będzie musiał zaliczyć kurs w takiej formie.

Cel kształcenia:
Celem kursu jest odpowiednie usystematyzowanie wiedzy w zakresie programu szkoleniowego. Uczestnicy kursu będą mieli dostęp do treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych po zalogowaniu się na stronę.

Zaliczenie:
Każdy z absolwentów, który zaliczy test końcowy pozytywnie otrzyma odpowiednie zaświadczenia o ukończeniu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłaty:
Każdy uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę za szkolenie, która wynosi 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych). Płatność może zostać indywidualnie przez uczestnika szkolenia lub przez jednostkę, która skierowała go na szkolenie. Płatność odbywa się przelewem na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.