Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów XXVII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów XXVII edycja

– kurs doskonalący

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 3 czerwca 2024 r. do 20 października 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest wspieranie działań kształtujących zachowania prospołeczne uczniów.
 • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 6 spośród 8 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów”:

  1. Zorganizowanie konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują pracownicy świetlic uczestniczących w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. „Jestem tolerancyjny” – pogadanka na temat podobieństw i różnic wynikających z pochodzenia, koloru skóry, wyznania, poglądów, inwalidztwa… Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. Przeprowadzenie „Dnia wolontariusza w świetlicy szkolnej”, według własnego pomysłu. Wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat. Ocena na podstawie, sprawozdania, zdjęć, filmu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. sprzątanie parku/boiska, pomoc osobie starszej, dokarmianie zwierząt, pomoc kolegom w odrabianiu lekcji itp. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnej akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. Dokarmiamy zwierzęta, robimy karmniki dla ptaków, wywieszamy skórki… Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. Podjęcie działań mających na celu trwałe włączenie się w budowę dobrego klimatu w szkole. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  7. Wspólne przygotowanie przez uczniów i wychowawców/opiekunów świetlic przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych , zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Wychowawca/opiekun świetlicy kształtujący prospołeczne postawy wśród uczniów”, który w okresie od 03.06.2024 r. do 03.08.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 29 maja 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, wychowawcy, pracownicy świetlic i bibliotek szkolnych, rady pedagogiczne, opiekunowie oraz rodzice.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkoły należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 20 października 2024 r.
 • Adres jury konkursu „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów” Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@prospoleczna-swietlica.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Wychowawca/opiekun świetlicy kształtujący prospołeczne postawy wśród uczniów XXVII edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Wychowawca/opiekun świetlicy kształtujący prospołeczne postawy wśród uczniów XXVII edycja

– kurs doskonalący

w okresie od 03.06.2024 r. do 03.08.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów.
 2. Jak zaangażować uczniów w działania wolontariackie?
 3. Znacząca rola świetlicy szkolnej w zaspokajaniu potrzeb uczniów.
 4. Kształtowanie postaw obywatelskich wśród uczniów.
 5. Działania mające na celu trwałe włączenie się w budowę dobrego klimatu w szkole.
 6. Kulturowe zróżnicowanie uczniów.
 7. Scenariusze zajęć świetlicowych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!