Szkoła logicznego myślenia II edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkoła logicznego myślenia II edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 26 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła logicznego myślenia” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest rozwijanie kluczowych umiejętności, takich jak: logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów, efektywne komunikowanie się oraz współpraca w zespole.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania certyfikatu „Szkoła logicznego myślenia” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 9 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: Szkoła logicznego myślenia:

 1. Przeprowadzenie klasowego/szkolnego konkursu „Mistrz sudoku” Ocena na podstawie sprawozdania, wyników i dokumentacji zdjęciowej przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zabawa „prawda czy fałsz” – opracowanie kart składających się z 10 pytań zamkniętych. Uczeń wskazuje i uzasadnia poprawność lub zakłamanie danego pytania. Zadanie powinno być dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Opracowanie w ramach poszczególnych klas, autorskiej gry logicznej. Celem zadania jest stymulowanie aktywności twórczej i wykorzystanie wiedzy matematycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przygotowanie przez uczniów scenek sytuacyjnych uczących dostrzegać i wskazywać nierealność różnych sytuacji i przedmiotów, np. róża to kwiat, ale nie każdy kwiat jest różą… Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie klasowego/szkolnego testu pt. „Mistrz logicznego myślenia”. Należy stworzyć bazę pytań/zadań, które będą losować uczniowie biorący udział w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników i dokumentacji zdjęciowej przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Klasowy/szkolny konkurs matematyczny „Mądra głowa”. Przygotowanie kilku/kilkunastu zadań logicznych (w formie rebusów, łamigłówek, krzyżówek, kolorowanek…). Zadania powinny być wykonywane indywidualnie, a o zwycięstwie zdecyduje poprawność rozwiązanych zadań oraz czas, w jakim zostaną wykonane. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników i dokumentacji zdjęciowej przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Przygotowanie matematycznych/logicznych opowiadań przy pomocy przygotowanych przez nauczyciela liczb, działań pojęć… Ocena na podstawie sprawozdania, opowiadań i dokumentacji zdjęciowej przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Twórcze rozwiązanie problemu. Nauczyciel proponuje uczniom zadania, które mają wiele poprawnych odpowiedzi. Zadaniem uczniów jest odpowiedź wraz z kreatywnym uzasadnieniem. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Rozwijanie myślenia logicznego u dzieci w szkole/placówce oświatowej”, który w okresie od 26.04.2024 r. do 26.06.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 26 kwietnia 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 30 września 2024 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła logicznego myślenia”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@spe.edu.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Rozwijanie logicznego myślenia u dzieci w szkole/placówce oświatowej edycja konkursowa II edycja

– kurs doskonalący

realizowanym w okresie od 26.04.2024 r. do 26.06.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zapisy na kurs przyjmowane są do 26 kwietnia 2024 r.

Program kursu:
 1. Czym jest logiczne myślenie?
 2. Jak nauczyć dziecko logicznego uczenia?
 3. Narzędzia wspierające proces efektywnego uczenia się i rozwijające umiejętność logicznego myślenia.
 4. Technik wspomagające rozwój myślenia logicznego dzieci.
 5. Ćwiczenia/zabawy rozwijające logiczne myślenie.
 6. Konspekty zajęć. Dobre praktyki.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.