Szkoła promująca szkolne kluby sportowe XI edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkoła promująca szkolne kluby sportowe XI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 3 czerwca 2024 r. do 20 października 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty Szkoła promująca szkolne kluby sportowe” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów szkolnych klubów sportowych. Konkurs adresowany jest do uczniów każdego poziomu edukacyjnego.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania certyfikatu „Szkoła promująca szkolne kluby sportowe” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 4 spośród 11 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Zorganizowanie spotkania uczniów ze sportowcem/regionalnymi przedstawicielami sportu pt. „Blaski i cienie życia zawodowego sportowca”. Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką szkolną/lekarzem/dietetykiem nt. „Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia” oraz „Zaburzenia stanu zdrowia związane z nieprawidłowym odżywianiem oraz jego wpływ na kondycję fizyczną”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia sportu, w ramach którego przeprowadzone zostaną zawody w kilku wybranych dyscyplinach, z podziałem na grupy wiekowe. Zawody powinny być poprzedzone dyskusją na temat tego, jaki wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ma aktywność ruchowa. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przygotowanie plakatu oraz hasła promującego uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach SKS. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o sporcie pt. „Polscy olimpijczycy”. W konkursie powinno wziąć udział 5 trzyosobowych drużyn. Do obowiązków szkoły należy przygotowanie regulaminu, pytań oraz dyplomów. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Nakręcenie krótkiego filmiku (ok. 5 min.) na temat zachowań fair play w sporcie. Ocena na podstawie sprawozdania, filmiku (może być również link, jeżeli jest zamieszczony na stronie szkoły) przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów sportowych, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje umiejętności z zakresu sztuk walki, gimnastyki, tańca, żonglowania… Ocena na podstawie sprawozdania, filmików, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką/ratownikiem medycznym …w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pomocy w przypadku kontuzji czy urazu. Ocena na podstawie sprawozdania, filmików, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie ogólnoszkolnego biegu na orientację. Uczestnicy biegu powinni w momencie startu dostać mapę oraz kilka wskazówek – podpowiedzi (mogą być one w formie zagadek, rysunków, krótkich opisów). Ocena na podstawie sprawozdania, wyników, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zorganizowanie turnieju par (rodzic + dziecko) w dowolnej konkurencji sportowej (wyniki pary są sumowane) Do obowiązków szkoły należy przygotowanie regulaminu, oraz dyplomów. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun szkolnego klubu sportowego”, który w okresie od 03.06.2024 r. do 03.08.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 29 maja 2024 r.

 1. Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, nauczyciele, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie oraz uczniowie.
 2. Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury wyłącznie poprzez stronę konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 20 października 2024 r.
 3. Adres jury konkursu Szkoła promująca szkolne kluby sportowe Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@klub-sportowy.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Opiekun Szkolnego Klubu Sportowego XI edycja

– kurs doskonalący

realizowanym w okresie od 03.06.2024 r. do 03.08.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. SKS/UKS – prawo i praktyka.
 2. Rola i zadania opiekuna SKS/UKS.
 3. Sportowe zajęcia pozalekcyjne. Rola nauczyciela jako animatora czasu wolnego.
 4. Aktywny wypoczynek w gronie rodziny. Rola rodziców w kształtowaniu codziennych zdrowych nawyków dziecka.
 5. Zdrowe wybory – czyli kształtowanie właściwych zachowań dziecka w czasie posiłku. Nieprawidłowości w żywieniu dzieci. Konsekwencje zdrowotne wynikające z błędów żywieniowych.
 6. Względy BHP na zajęciach oraz pierwsza pomoc w przypadku kontuzji czy urazu.
 7. Wspieranie sportu przez samorząd. Dotacje na realizację zadań publicznychw zakresie kultury fizycznej i sportu.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.