Szkolny klub miłośników historii VI edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkolny klub miłośników historii VI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkolny klub miłośników historii” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat historii Polski, Europy i świata. Poznawanie naszego kraju i najbliższego regionu, jego środowiska, dziedzictwa kulturowego i historii oraz szerzenie postaw tolerancji i szacunku wobec innych narodów i rozwijanie kompetencji kluczowych, zgodnych z zaleceniami Parlamentu Europejskiego z dnia 18.12.2006 r., takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, świadomość i ekspresja kulturalna czy umiejętność uczenia się.
 • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Szkolny klub miłośników historii” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 7 spośród 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Szkolny klub miłośników historii”:

 1. Realizacja projektu „Rozmowy ze świadkami historii”. Zapisanie i nagranie wywiadu z osobami, które pamiętają lata wojny i czasy komunistyczne. Ocena na podstawie sprawozdania, wywiadu, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Realizacja projektu „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”, który polega na poszukiwaniu zabytkowych obiektów w swoim regionie, poznaniu ich historii, a w konsekwencji (jeżeli jest taka możliwość) podjęcia opieki nad nimi. Założeniem projektu jest przywrócenie pamięci o tych miejscach, wydarzeniach i ludziach z nimi związanymi. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zbudowanie fanpage promującego ślady przeszłości swojej miejscowości/regionu na portalu społecznościowym. Ocena na podstawie sprawozdania i linku do fanpage przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Postawy patriotyczne w dziejach historii. Autorytet w czasach trudnych”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zaprojektowanie okolicznościowego medalu, upamiętniającego wybrane przez szkołę wydarzenie historyczne – awers i rewers. Medal powinien oddawać symboliczną rangę wydarzenia. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przeprowadzenie wspólnie z uczniami lekcji pt. „Znaczenie chrztu Polski dla Polski i Polaków”. Przeprowadzona lekcja zostanie udokumentowana przez grupę uczniów (do 8 osób) za pomocą jednej z następujących form: reportaż filmowy (przygotowany w formacie wmv, avi, mov lub mpg i nieprzekraczający 4 min.), fotoreportaż (zdjęcia, tekst, grafika itp. przygotowany w formacie pdf) lub prezentacja multimedialna (przygotowana w programie Power Point lub innym). Ocena na podstawie sprawozdania oraz prezentacji, filmiku, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy na temat „CICHOCIEMNI – pomoc, która nadeszła z nieba”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Przygotowanie plakatu upamiętniającego rocznice wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981). Ocena na podstawie sprawozdania oraz zdjęć plakatu do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun szkolnego klubu miłośników historii”, który w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 lipca 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, wychowawcy, pracownicy świetlic i bibliotek szkolnych, rady pedagogiczne, opiekunowie oraz rodzice.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkoły należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 listopada 2024 r.
 • Adres jury konkursu „Szkolny klub miłośników historii” Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@klub-historykow.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Opiekun szkolnego klubu młodego Historyka VI edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Opiekun szkolnego klubu miłośników historii VI edycja

– kurs doskonalący

w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży w praktyce szkolno-pedagogicznej.
 2. Szkolny Klub Młodego Historyka – zasady działania.
 3. Podstawa programowa z historii – zmiany uwzględniające reformę systemu edukacji.
 4. Nauczanie historii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych.
 5. Scenariusze lekcji.
 6. Biblioteczka.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!