Uczymy się żyć zdrowo, bezpiecznie i w tolerancji X edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Uczymy się żyć zdrowo, bezpiecznie i w tolerancji X edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty UCZYMY SIĘ ŻYĆ ZDROWO, BEZPIECZNIE I W TOLERANCJI oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów zasad życia zdrowego, bezpiecznego i w tolerancji.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu UCZYMY SIĘ ŻYĆ ZDROWO, BEZPIECZNIE I W TOLERANCJI jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: UCZYMY SIĘ ŻYĆ ZDROWO, BEZPIECZNIE I W TOLERANCJI:

 1. Prywatność i bezpieczeństwo – czy wiesz jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Czy gry komputerowe szkodzą uczniom? Jak spędzam wolny czas w sieci? – przygotowanie tablicy z wykazem właściwych/niewłaściwych oraz bezpiecznych/niebezpiecznych zachowań w sieci. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych, prezentacji, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę, następnie przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i zdrowo się odżywiać? Forma sondażu może być dowolnie rozszerzana przez szkołę lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie zajęć dla uczniów mających na celu kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec różnorodnej odmienności związanej z chorobą, zaburzeniami, odmiennością kulturową, statusem społecznym, niepełnosprawnością, sytuacją rodzinną itp. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych, prezentacji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie dla uczniów, rodziców oraz dyrektorów, nauczycieli i pedagogów spotkania z lekarzem nt. niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy oraz z Policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy. Następnie uczniowie powinni przygotować plakat pod hasłem „Stop dopalaczom!” Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. „Wszystkie dzieci nasze są” (piosenka w wykonaniu Majki Jeżowskiej) – zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Piosenki Międzynarodowej. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz nagrań/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów sportowych, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje umiejętności z zakresu sztuk walki, gimnastyki, tańca, żonglowania… Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkiem wypadku drogowego, nad wodą, w górach… – mini wykład przeprowadzony przez nauczyciela/policjanta/ratownika medycznego…. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Uczymy się z żyć zdrowo, bezpiecznie i w tolerancji”, który w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 lipca 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 listopada 2024 r.
 • Adres jury konkursu Uczymy się żyć zdrowo, Bezpiecznie i w tolerancji : Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@uczymy-sie.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Uczymy się żyć zdrowo, bezpiecznie i w tolerancji X edycja

– kurs doskonalący

realizowanym w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie bezpieczeństwa dzieci.
 2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w Sieci.
 3. Rola empatii i siła motywacji w wolontariacie.
 4. Rola i możliwości szkoły w profilaktyce narkomanii. Sposoby postępowania w przypadku znalezienia narkotyków/dopalaczy na terenie szkoły – profilaktyka szkolna oraz modelowe programy.
 5. Rozwój psychiczny i społeczny uczniów – potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej.
 6. Kulturowe zróżnicowanie uczniów. Jak pracować z dziećmi cudzoziemskimi w szkole.
 7. Edukacja i jej wpływ na kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych.
 8. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 9. Scenariusze zajęć.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.