Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – tworzenie i wydatkowanie środków ZFRON (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – tworzenie i wydatkowanie środków ZFRON (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – tworzenie i wydatkowanie środków ZFRON (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Program kursu:
  1. Status osoby niepełnosprawnej. Instytucje orzekające o niepełnosprawności i zasady przyznawania stopni niepełnosprawności.
  2. Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób niepełnosprawnych. Szczególne obowiązki i uprawnienia pracodawcy tracącego status zakładu pracy chronionej. Korzyści dla pracodawców z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  3. Środki tworzące ZFRON w zakładach pracy chronionej i po utracie statusu zpchr. Obowiązki ewidencyjno-rachunkowe dotyczące środków ZFRON. Podział zgromadzonych środków ZFRON. Zwrot środków z funduszu.
  4. Pomoc de minimis.
  5. Regulamin wydatkowania środków zakładowego funduszu. wydatkowanie ZFRON z puli ogólnej oraz w ramach pomocy indywidualnej. Wpływ RODO na dysponowanie środkami ZFRON.
  6. Kontrole ZFRON.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.