Zapewnienie dostępności i postępowanie skargowe w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Zapewnienie dostępności i postępowanie skargowe w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zapewnienie dostępności i postępowanie skargowe w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 26 kwietnia 2024 r.

Program kursu:
 1. Art. 29 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – prawo do poinformowania o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Jak traktować i załatwiać takie informacje.
 2. Art. 30 -31 wniosek o zapewnienie dostępności:
  • Legitymacja do jego złożenia;
  • Procedura załatwienia;
  • Zakres stosowania KPA;
  • Wzory pism (zawiadomienie o przyczynach opóźnienia, zawiadamianie o braku możliwości zapewnienia dostępności).
 3. Art. 32-33 skarga na brak zapewnienia dostępności i postępowanie przez Prezesem PFRON:
  • Legitymacja do złożenia skargi;
  • Strony postępowania;
  • Działanie jednostki wynikające z wpłynięcia skarg;
  • Rozstrzygnięcia wydawane przez Prezesa PFRON.
  • Stosowanie przepisów działu I i II KPA, charakterystyka postępowania jednoinstancyjnego.
 4. Art. 34 – postępowanie egzekucyjne:
  • Podstawa stosowania egzekucji;
  • Inicjacja egzekucji;
  • Wyłączenia z egzekucji mogące mieć zastosowanie;
  • Wniosek o zwolnienie z egzekucji;
  • Procedura – upomnienie, zażalenie, wszczęcie egzekucji, tytuł wykonawczy, zarzuty , obowiązki zobowiązanego;
  • Koszty egzekucji.
 5. Zastosowanie grzywny w celu przymuszenia a odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych.
 6. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a ochrona danych osobowych. Publicznie udostępniane informacje, w tym dokumenty publikowane w BIP.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.

Copyright © SPE
Projekt stron: Brigi.pl