Zapewnienie dostępności i postępowanie skargowe w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Zapewnienie dostępności i postępowanie skargowe w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zapewnienie dostępności i postępowanie skargowe w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (bez limitu czasowego*)

Program kursu:
 1. Art. 29 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – prawo do poinformowania o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Jak traktować i załatwiać takie informacje.
 2. Art. 30 -31 wniosek o zapewnienie dostępności:
  • Legitymacja do jego złożenia;
  • Procedura załatwienia;
  • Zakres stosowania KPA;
  • Wzory pism (zawiadomienie o przyczynach opóźnienia, zawiadamianie o braku możliwości zapewnienia dostępności).
 3. Art. 32-33 skarga na brak zapewnienia dostępności i postępowanie przez Prezesem PFRON:
  • Legitymacja do złożenia skargi;
  • Strony postępowania;
  • Działanie jednostki wynikające z wpłynięcia skarg;
  • Rozstrzygnięcia wydawane przez Prezesa PFRON.
  • Stosowanie przepisów działu I i II KPA, charakterystyka postępowania jednoinstancyjnego.
 4. Art. 34 – postępowanie egzekucyjne:
  • Podstawa stosowania egzekucji;
  • Inicjacja egzekucji;
  • Wyłączenia z egzekucji mogące mieć zastosowanie;
  • Wniosek o zwolnienie z egzekucji;
  • Procedura – upomnienie, zażalenie, wszczęcie egzekucji, tytuł wykonawczy, zarzuty , obowiązki zobowiązanego;
  • Koszty egzekucji.
 5. Zastosowanie grzywny w celu przymuszenia a odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych.
 6. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a ochrona danych osobowych. Publicznie udostępniane informacje, w tym dokumenty publikowane w BIP.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu. Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.

Copyright © SPE
Projekt stron: Brigi.pl